“Σκελετούς” και γκρίζες ζώνες κρύβει ο ισολογισμός των ΕΛΤΑ

Χωρίς κατηγορία

Εικόνα\n\n

\n\nΤου Δημήτρη Δελεβέγκου\n\nΣοβαρά ζητήματα ανακύπτουν από την έρευνα, με την αρωγή ειδικών, που πραγματοποίησε το Capital.gr στα οικονομικά μεγέθη των Ελληνικών Ταχυδρομείων για τη χρήση του 2015 οπότε η εταιρεία επέστρεψε σε ζημιές ύψους 10,2 εκατ. ευρώ από κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ.\n\nΌπως αποκαλύπτει σήμερα το Capital.gr, η έκθεση των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και οι σχετικές παρατηρήσεις δημιουργούν “γκρίζες ζώνες”, ασάφεια και δεν απεικονίζουν την ακριβή κατάσταση της εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα, τα ίδια κεφάλαια και οι απαιτήσεις εμφανίζονται (χωρίς να είναι) αυξημένα.\n\nΑποκάλυψη\n\nΑπό την “διύλιση” των μεγεθών του οργανισμού προκύπτει ότι τα ΕΛΤΑ κατάφεραν, το 2015, να επιβιώσουν, λαμβάνοντας διπλάσιο, συγκριτικά με πέρυσι, δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, γεγονός που δημιουργεί, ευλόγως, ζητήματα προνομιακής μεταχείρισης της ΔΕΚΟ σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες της αγοράς.\n\nΠροκύπτει ακόμη ότι από τα 488 εκατ. ευρώ του Ενεργητικού των ΕΛΤΑ, οι ορκωτοί εκφράζουν είτε επιφύλαξη αδυναμίας γνώμης είτε γνώμη ότι τα κονδύλια δεν είναι ορθά για ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 400 εκατ. ευρώ του Ενεργητικού! Δεν πρόκειται για δημοσιογραφική υπερβολή: αθροιστικά οι παρατηρήσεις με επιφύλαξη αφορούν το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού, ήτοι 400 εκατ. ευρώ. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, πως εάν οι επισφάλειες των ΕΛΤΑ είχαν αποτυπωθεί επακριβώς, οι ζημιές θα είχαν αγγίξει τη στρατόσφαιρα.\n\nΌλα αυτά όταν τα ΕΛΤΑ με τα 693 καταστήματα και τα 720 πρακτορεία “μπαίνουν μέσα”: -22,9 εκατ. ευρώ (από -25,4 εκατ. ευρώ το 2014) οι ροές από την λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία θα πρέπει εις το διηνεκές να δανείζεται.\n\nΤο όριο υπερανάληψης, η ΑΜΚ στην Attica, το Τ.Τ. και η διαγραφή επένδυσης\n\n- ”Το όριο υπερανάληψης των ΕΛΤΑ από τον λογαριασμό όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων αυξήθηκε από 55 εκατ. ευρώ σε 115 εκατ.” αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή θέτει ζητήματα προνομιακής μεταχείρισης της εταιρείας σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες δανεισμού, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες δραστηριοποίησης ή εισόδου νέων παικτών σε μία απελευθερωμένη αγορά.\n\n- ”Τα ΕΛΤΑ συμμετείχαν τον Δεκέμβριο του 2015 στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, αποκτώντας 10 εκατ. μετοχές έναντι 0,30 ευρώ (συνολικό τίμημα 3 εκατ. ευρώ). H μείωση στην τιμή της μετοχής που καταγράφεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (τιμή μετοχής 30/8/2016 € 0,067) συνεπάγεται αντίστοιχες απώλειες στην αποτίμηση της συμμετοχής αυτής”. Γιατί πουθενά στις οικονομικές καταστάσεις δεν εξηγείται βάσει ποιου επιχειρηματικού σχεδίου πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη επένδυση;\n\n- ”Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 41,8 εκατ. ευρώ περίπου, ποσοστό 12,3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σημειώνουμε ότι η μείωση των ιδίων κεφαλαίων έχει προέλθει αφενός από τις ζημίες του 2015 και αφετέρου κατά τα προηγούμενα έτη κυρίως από την αναγνώριση της απομείωσης ποσού 211,734 εκατ. ευρώ της συμμετοχής της εταιρείας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε. καθώς και από την αναγνώριση της ζημίας ποσού 9.094 εκατ. που προκλήθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας από το πρόγραμμα PSI, Buyback που εφαρμόστηκε στα διακρατούμενα προς πώληση κρατικά ομόλογα το 2012” αναφέρεται. Δεν διευκρινίζεται όμως, εάν η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχώρησε στην λήψη νομικών ενεργειών για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών από την απώλεια της περιουσίας της λόγω της απομείωσης του Τ.Τ. Ίσως επειδή η απάντηση είναι εύλογη.\n\n- “Στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, συστάθηκε το 2009 η Ανώνυμη Εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλιστικών προϊόντων Post Insurance Brokerage Α.Ε., στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν τα ΕΛΤΑ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (πλέον η Eurobank Ergasias A.E.). Στη διάρκεια του 2012 τα ΕΛΤΑ έκριναν σκόπιμο να προχωρήσουν στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην Post Insurance από 49,99% σε 15,33%. Στις 31/12/2015 τα ΕΛΤΑ προχώρησαν στην διαγραφή της συμμετοχής τους στην Post Insurance.” Η πλήρης διαγραφή της επένδυσης, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, εγείρει πολύ σοβαρούς λόγους άμεσης διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου των πράξεων της διοίκησης για τα προηγούμενα έτη.\n\nΣκελετοί\n\nΑκόμη επισημαίνεται ότι:\n\n- “Τα ΕΛΤΑ δεν προχώρησαν σε έλεγχο της απομείωσης εδαφικών εκτάσεων και κτηρίων ποσού 82,8 εκατ. ευρώ και 63,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα”. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς που θα προέκυπτε εάν διενεργείτο ο εν λόγω έλεγχος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μεγέθη της εταιρείας. Από τα ΕΛΤΑ αναφέρουν ότι η αξία των παγίων αναμένεται να αυξηθεί και συνεπώς δεν συνίσταται στο τρέχον οικονομικό έτος λόγοι αναγνώρισης ζημίας απομείωσης των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ θα πρέπει να αναφέρεται το ποσό της υποτίμησης, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και να αντιλογιστεί, εάν “γυρίσει” η κατάσταση.\n\n- “Υπάρχει ανείσπρακτο ποσό 16,1 εκατ. ευρώ από επίδικες ή μη απαιτήσεις των ΕΛΤΑ από το ευρύτερο ελληνικό Δημόσιο”. Ωστόσο, αγνοείται τόσο η ανακτησιμότητα του ποσού αυτού όσο και ο χρόνος είσπραξής του, δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκαν στους ορκωτούς οι απαραίτητες λεπτομέρειες.\n\n- Καταγράφεται αδυναμία εντοπισμού της πιθανής ζημιάς από την απομείωση επένδυσης της τάξης των 14 εκατ. ευρώ σε θυγατρική κατά 99,9% εταιρεία, αλλά και για την απαίτηση της τάξης των 10,4 εκατ. ευρώ από την ίδια εταιρεία.\n\n- Υπάρχουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 21,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες αγνοείται πότε θα ανακτηθούν.\n\n- Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από την εφορία ανέρχονται σε 6,2 εκατ. ευρώ (από 929 χιλ. το 2014). Πρόκειται για πολύ μεγάλο ποσό για το οποίο δεν παρέχεται εξήγηση\n\n
Φόρτωση....

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα