Χωρίς κατηγορία

Στίς 28/09/2016 δημοσιεύσαμε άρθρο της έγκριτης ιστοσελίδας capital.gr που παρουσίαζε τους ισολογισμούς των ΕΛΤΑ ως σκελετούς, δηλαδή ανακριβείς και ασαφείς!Ετσι η Ελλάδα απέσυρε το σχέδιο ενίσχυσης τους!\n\nΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απόφασή της που δημοσιεύτηκε στις 7.12.2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 456/6), σχετικά με την Κρατική ενίσχυση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) — SA.35608 14/C (πρώην 14/N) – η οποία αποτελεί αντιστάθμιση για τη χρηματοδότηση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, αναφέρει πως :  «Η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει την επίσημη διαδικασία έρευνας βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κινήθηκε την 1η Αυγούστου 2014 σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα ανακάλεσε την κοινοποίησή της στις 13 Οκτωβρίου 2016 και δεν θα προβεί σε περαιτέρω εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου ενίσχυσης». Στις 20.6.2014, μετά από προηγούμενες επαφές με την Επιτροπή, η Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλε κοινοποίηση σχετικά με τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την αντιστάθμιση που συνεπάγεται για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) η παροχή των καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.\n\nΓια την αντιστάθμιση των ΕΛΤΑ για το καθαρό κόστος που συνεπάγεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), η Ελληνική Δημοκρατία προτίθετο να συστήσει, με υπουργική απόφαση (επί του παρόντος -2014- σχέδιο απόφασης), ένα πενταετές καθεστώς που βασίζεται σε ένα ταμείο αντιστάθμισης (εφεξής «μηχανισμός του ταμείου αντιστάθμισης») από το 2015 έως το 2019 ή από το 2016 έως το 2020. Ο μηχανισμός αυτός θα βασίζονταν σε συνεισφορές από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (συμπεριλαμβανομένων των ΕΛΤΑ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 της 3ης οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο μηχανισμός του ταμείου αντιστάθμισης περιελάμβανε έξι στάδια\n\nΣτάδιο 1: Το κοινοποιηθέν μέτρο στηρίζεται στον αρχικό υπολογισμό και την υποβολή από τα ΕΛΤΑ προς την ΕΕΤΤ, εντός 3 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς, του ποσού της αντιστάθμισης που δικαιούνται. Ο εν λόγω υπολογισμός γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 1) υπολογισμός του καθαρού κόστους της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία καθαρού αποφευχθέντος κόστους· 2) υπολογισμός του καθαρού πραγματικού κόστους στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΠΚ)· 3) υπολογισμός του ευλόγου κέρδους (ΕΚ) που δικαιούνται τα ΕΛΤΑ· 4) καθορισμός του ποσού της αντιστάθμισης ως της ελάχιστης διαφοράς μεταξύ του καθαρού κόστους της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) και του καθαρού πραγματικού κόστους στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΠΚ) συν το ποσό του εύλογου κέρδους (ΕΚ). Στάδιο 2: Η EETT αξιολογεί, εντός 4 μηνών, το περιεχόμενο της έκθεσης που υποβάλλουν τα ΕΛΤΑ και ζητά από τα ΕΛΤΑ διορθώσεις στην ανάλυση που έχουν πραγματοποιήσει καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά και/ή διευκρινίσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Στάδιο 3: Όταν το ποσό της αντιστάθμισης επαληθευτεί, η EETT αξιολογεί κατά πόσον το ποσό της αντιστάθμισης υπερβαίνει το κατώτατο όριο αθέμιτης επιβάρυνσης και θα πρέπει, συνεπώς, να χορηγηθεί στα ΕΛΤΑ. Στάδιο 4: Εάν τα ΕΛΤΑ δικαιούνται να λάβουν το ποσό της αντιστάθμισης, η ΕΕΤΤ θα υπολογίσει τη συνεισφορά στο ταμείο αντιστάθμισης κάθε φορέα ταχυδρομικών υπηρεσιών ως εξής: — Πάγια συνεισφορά για τα ΕΛΤΑ ύψους 0,5 % του κύκλου εργασιών τους εντός του τομέα της καθολικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου οικονομικού έτους.\n\n— Η βασική συνεισφορά θα αυξάνεται κατά 0,5 % για κάθε θετική απόκλιση 1 % στη γεωγραφική κατανομή του συνολικού όγκου των διανεμόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή του ΦΠΚΥ στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (αυξημένη συνεισφορά) (1). — Η αυξημένη συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 10 % του καθορισμένου κύκλου εργασιών κάθε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στάδιο 5: Εάν τα συνολικά ποσά των συνεισφορών των φορέων υπερβαίνουν το ποσό της αντιστάθμισης, η συνεισφορά για κάθε ταχυδρομικό φορέα θα μειωθεί αναλόγως. Με βάση τον υπολογισμό της ΕΕΤΤ, οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να καταβάλουν τις συνεισφορές τους στο ταμείο αντιστάθμισης εντός προθεσμίας 2 μηνών. Στάδιο 6: Οι συνολικές συνεισφορές καταβάλλονται στα ΕΛΤΑ. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που εισπράττεται από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν επαρκεί για την κάλυψη του ποσού της αντιστάθμισης, αυτό το έλλειμμα θα καλύπτεται με κοινή υπουργική απόφαση από τον κρατικό προϋπολογισμό.\n\nΔεδομένου ότι το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στα ΕΛΤΑ κατά την περίοδο 2015-2019 (ή 2016-2020) θα μπορούσε δυνητικά να υπερβεί τα 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, η Επιτροπή αξιολόγησε τον μηχανισμό του ταμείου αντιστάθμισης βάσει του αναθεωρημένου πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή δημόσιας υπηρεσίας (εφεξής «πλαίσιο για τις ΥΓΟΣ – Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος – του 2012»), το οποίο θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της συμβατότητας της αντιστάθμισης των ΥΓΟΣ που υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ ανά έτος. Στην προκειμένη περίπτωση, μολονότι η χρηματοδότηση της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας μέσω ενός ταμείου αντιστάθμισης είναι απολύτως αποδεκτή και προβλέπεται από την 3η ταχυδρομική οδηγία, το επίπεδο των συνεισφορών που ζητούνται από διάφορους φορείς εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων των ΕΛΤΑ) δημιουργεί ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη του εμπορίου στην ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, εάν οι ζητούμενες συνεισφορές από τους ταχυδρομικούς φορείς που ανταγωνίζονται τα ΕΛΤΑ είναι υπερβολικά υψηλές, αυτό μπορεί είτε να απομακρύνει ορισμένους ανταγωνιστές από την αγορά (ή τουλάχιστον από την αγορά παροχής καθολικής υπηρεσίας) είτε να αποθαρρύνει τις εταιρείες να εισέλθουν στην αγορά, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε στεγανοποίηση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών (ή τουλάχιστον στην εκ νέου μονοπώληση του τομέα της καθολικής υπηρεσίας).\n\nΣτην προκειμένη περίπτωση, οι συνεισφορές από άλλους φορείς θα μπορούσαν να φθάσουν σε 10 %, δηλαδή να είναι 20 φορές μεγαλύτερες από τη συνεισφορά των ΕΛΤΑ του 0,5 %, και οι ελληνικές αρχές δεν έχουν παράσχει οικονομική αιτιολόγηση για την εν λόγω διαφορά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή κάλεσε στις 3.10.2014 τις ελληνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το μηχανισμό του ταμείου αντιστάθμισης. Αντ’ αυτού όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα ανακάλεσε την κοινοποίησή της στις 13 Οκτωβρίου 2016 και δεν θα προβεί σε περαιτέρω εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου ενίσχυσης\n\n 

Φόρτωση....

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα